Statut

 

Niepublicznego Katolickiego Przedszkola „Ochronka” bł. Edmunda Bojanowskiego

Nowy Sącz, ul. Dąbrówki 32 

 

 

Opracowany na podstawie:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203, 2245 i z 2019 r. poz. 1287)
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000)

 

Rozdział 1

Nazwa i siedziba przedszkola

§1

 1. Nazwa przedszkola:
  Niepubliczne Katolickie Przedszkole „Ochronka”  im. bł. Edmunda Bojanowskiego.
 2. Organem prowadzącym przedszkole jest Parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Rocha,
  Bohaterów Orła Białego 40 a, w Nowym Sączu prowadząca działalność
  oświatowo-wychowawczo-dydaktyczną.
 3. Siedziba przedszkola mieści się przy ul. Dąbrówki 32 w Nowym Sączu.
 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.
 5. Przedszkole zostało wpisane do ewidencji pod pozycją 11/2003, przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza, w dniu 14.07.2003r. (zaświadczenie nr WE.I.4.4320-30/03).
 6. Przedszkole posiada pieczęć o treści:

Niepubliczne Katolickie Przedszkole
„Ochronka” im. bł. Edmunda Bojanowskiego

33-300 Nowy Sącz ul. Dąbrówki 32

 

 1. Definicje skrótów pojęć używanych w statucie:
  • Przedszkole – należy przez to rozumieć NIEPUBLICZNE KATOLICKIE PRZEDSZKOLE  „OCHRONKA”.
  • Dzieci, wychowankowie – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Niepublicznego Katolickiego Przedszkola „Ochronka”.
  • Rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka.
  • Nauczyciele – należy przez to rozumieć wszystkie osoby zatrudnione na stanowiskach pedagogicznych w Niepublicznym Katolickim Przedszkolu „Ochronka”.
  • Ustawa – należy przez to rozumieć Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku.
  • Organ prowadzący – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą Niepubliczne Katolickie Przedszkole „Ochronka”.
  • Organ sprawujący nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie.
  • Dyrektor – należy przez to rozumieć Dyrektora Niepublicznego Katolickiego Przedszkola „Ochronka”.

 

Rozdział 2

Cela i zadania przedszkola

§2

 1. Celem przedszkola jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie  z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
 2. Przedszkole wspomaga rozwój  dziecka i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 3. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, tworząc warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej.
 4. Przedszkole w szczególności:
 5. dba o zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój dzieci,
 6. wspiera i doradza rodzinie w wychowaniu dziecka,
 7. zapewnia warunki umożliwiające dziecku rozwijanie poczucia tożsamości narodowej  i religijnej oraz poznawania własnej historii i kultury.

§3

 1. Zadaniem przedszkola jest:
 2. poznawanie i rozumienie przez dziecko siebie i świata,
 3. nabywanie umiejętności poprzez działanie,
 4. odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie,
 5. budowanie chrześcijańskiego systemu wartości.
 6. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci poprzez:
  • zaznajomienie rodziców z zadaniami i zamierzeniami wychowawczymi, dydaktycznymi i opiekuńczymi w danej grupie wiekowej,
  • informowanie każdego rodzica o postępach dziecka, jego zachowaniu, osiągnięciach  i trudnościach,
  • gromadzenie informacji o  zachowaniu się dzieci w domu (dominujące zabawy, zainteresowania, hobby, hodowle itp.),
  • przekazywanie wiedzy pedagogicznej dotyczącej interesujących rodziców zakresów wiedzy, uwrażliwiającej na dziecko, jego potrzeby, możliwości i powinności,
  • organizowanie doradztwa metodycznego, psychologicznego i pedagogicznego dla rodziców.
 1. Przedszkole w miarę potrzeb organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną i wspieranie rozwoju dzieci poprzez zajęcia z rytmiki, terapię logopedyczną oraz inne zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej i psychologicznej.
 2. Przedszkole prowadzi stałą współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Celem  współpracy jest rozpoznawanie możliwości rozwojowych dzieci, wspomaganie ich rozwoju i podejmowanie wczesnej interwencji specjalistycznej oraz udzielanie wsparcia nauczycielom i rodzicom w działaniach wychowawczo-dydaktycznych.
 3. Przedszkole zapewnia dla dzieci zajęcia z religii i języka angielskiego.
 4. Powyższe zadania realizowane są poprzez:
 5. organizowanie spotkań z pracownikami poradni dla rodziców i nauczycieli,
 6. kierowanie wniosków do poradni w sprawie wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o poziomie dojrzałości szkolnej, o możliwości wcześniejszego pójścia dziecka do szkoły, o konieczności odroczenia spełnienia obowiązku szkolnego,
 7. ustalanie przyczyn wolniejszego tempa rozwoju dziecka.

 

§4

 1. Przedszkole może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną mającą na celu poszerzenie lub modyfikację zakresu realizowanych w przedszkolu celów, treści kształcenia, wychowania lub opieki albo poprawę skuteczności działania przedszkola uwzględniając potrzeby środowiska i specyfikę przedszkola.
 2. Działania powyższe będą podejmowane zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie, przepisami oświatowymi.

 

 

Rozdział 3

Organy przedszkola

§5

 1. Organami przedszkola są:
  • dyrektor przedszkola,
  • rada pedagogiczna.

 

§6

 1. Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
 2. Dyrektor:
  • zatrudnia, zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych przedszkola,
  • przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,
  • odpowiada za właściwą organizację i przebieg procesu wychowawczo-dydaktycznego,
  • kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz,
  • ustala regulamin pracy i strukturę organizacyjną,
  • tworzy warunki prawidłowego funkcjonowania przedszkola,
  • dysponuje środkami finansowymi,
  • kontroluje pracę personelu przedszkola i dyscyplinę pracy,
  • ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy,
  • sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • odpowiada za całość dokumentacji przedszkola,
  • występuje o nagrody i odznaczenia dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§7

 1. Organ prowadzący  przedszkole powołuje radę pedagogiczną, która:
  • składa się ze wszystkich osób zatrudnionych na stanowiskach pedagogicznych w przedszkolu,
  • jest organem opiniodawczym, doradczym i decyzyjnym,
  • działa w oparciu o regulamin.
 1. Dyrektor jest przewodniczącym rady pedagogicznej:
  • ustala regulamin działalności rady, a zatwierdza go organ prowadzący przedszkole,
  • zwołuje i prowadzi zebrania,
  • realizuje uchwały rady podjęte w ramach jej kompetencji,
  • przedstawia radzie wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o statutowej działalności przedszkola.
 1. Do zadań rady pedagogicznej należy:
  • konstruowanie planów pracy przedszkola,
  • konsultowanie decyzji dyrektora w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola,
  • podejmowanie decyzji w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,
  • wyrażanie opinii, na wniosek dyrektora, w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
  • opracowanie ramowego rozkładu dnia pobytu dzieci w przedszkolu.
  • Działalność rady pedagogicznej jest dokumentowana, a zebrania są protokołowane. Sposoby dokumentowania i protokołowania określa regulamin działalności rady.
  • Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych  na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci, rodziców, nauczycieli i innych pracowników  oraz   dobre   imię przedszkola.

 

§8

 1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą dokonując bieżącej wymiany informacji i uzgadniania działań w celu właściwego realizowania swoich kompetencji.
 2. Sytuacje konfliktowe, zaistniałe pomiędzy organami przedszkola, zgłoszone przez zainteresowane strony lub osoby trzecie na piśmie lub słownie, rozstrzygane są przez dyrektora.
 3. W celu rozstrzygnięcia sporu, dyrektor w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia, zobowiązany jest doprowadzić do spotkania stron, wnikliwie rozpoznać stanowiska stron konfliktu i podjąć rozstrzygające decyzje, o których w ciągu 14 dni powiadamia pisemnie zainteresowane strony.
 4. W przypadku niemożliwości załatwienia skargi przez dyrektora przedszkola sprawę należy przekazać innemu organowi właściwemu dla istoty konfliktu.

 

 

 Rozdział 4

Organizacja przedszkola

§9

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
 2. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi nie mniej niż 9,5 godzin.
 3. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci o zróżnicowanym wieku: 3-latki (w wyjątkowych przypadkach 2,5-latki), 4-latki oraz 5- i 6-latki z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia, rodzaju pokrewieństwa lub sympatii.
 4. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 38.
 5. Przedszkole funkcjonuje na jedną zmianę.
 6. Przedszkole organizuje żywienie dla dzieci.
 7. Z żywienia w przedszkolu nie korzystają pracownicy.
 8. Szczegółową organizację opieki, wychowania i nauczania w danym roku szkolnym ustala dyrektor.
 9. W razie nieobecności wychowawcy grupy dyrektor przedszkola wyznacza innego nauczyciela.
 10. W razie nieobecności dyrektora, jego zadania wypełnia wyznaczona przez niego wcześniej osoba z kwalifikacjami do zajmowania stanowiska dyrektora.

 

§10

 1. Opiekę nad wychowankiem w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu sprawują rodzice lub osoba przez nich uprawniona zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo.
 2. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę pedagogiczną w czasie pobytu dziecka w przedszkolu od momentu przyprowadzenia go przez rodziców do momentu odejścia do domu.
 3. W trakcie zajęć i zabaw dzieci poza budynkiem przedszkolnym zapewnia się opiekę ze strony nauczycieli i pomocy nauczyciela.
 4. Wszyscy wychowankowie i pracownicy przedszkola są ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków przez organ prowadzący przedszkole.
 5. W przedszkolu nie mogą być stosowane żadne zabiegi lekarskie, jak również nauczyciele i pracownicy nie mogą podawać dzieciom leków.
 6. Wszyscy pracownicy w razie konieczności są zobowiązaniu do udzielenia pierwszej pomocy i wezwania odpowiednich służb.
 7. W przypadku nagłych zachorowań lub wypadków przedszkole natychmiast zawiadamia rodziców i wzywa pomoc lekarską.

 

§11

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci według  kolejności składanych przez rodziców zgłoszeń.
 2. Zawartość karty zgłoszenia dziecka do przedszkola wypełniają rodzice, a treść jej określa osoba prowadząca przedszkole, przestrzegając przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,.
 3. W karcie zgłoszenia dziecka niezbędne są informacje umożliwiające kontaktowanie się przedszkola z rodzicami w sprawach dotyczących dziecka oraz określenie zobowiązań rodziców względem przedszkola.
 4. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat, a w uzasadnionych przypadkach dzieci młodsze, lecz nie młodsze niż 2,5 lat. Przypadki uzasadnione, to:
  • rodzeństwo uczęszczającego już do przedszkola dziecka,
  • trudna sytuacja rodzinna,
  • sprawność, samodzielność na poziomie niezbędnym do radzenia sobie w czynnościach samoobsługowych samodzielnie lub z niewielką pomocą osoby dorosłej oraz dojrzałość emocjonalna w stopniu pozwalającym dziecku obyć się bez rodziców na czas pobytu w przedszkolu.
 1. Warunkiem przyjęcia do przedszkola dziecka młodszego niż 3-latek  jest:
  • odbycie 2-tygodniowego pobytu próbnego, traktowanego jako okres diagnostyczny      i adaptacyjny.
  • wyrażenie zgody na zapisanie dziecka przez  nauczycielkę odpowiedzialną za grupę, w której dziecko będzie przebywać.
 1. W przedszkolu mogą przebywać dzieci do 8 roku życia, jeżeli został dla nich odroczony obowiązek szkolny i do końca roku szkolnego, w którym kończy 10 lat, jeżeli dziecko zostało zakwalifikowane do kształcenia specjalnego. W takich przypadkach do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci starsze niż 6-letnie.
 2. Rekrutacji do przedszkola dokonuje osoba prowadząca przedszkole w ciągu całego roku szkolnego odpowiednio do potrzeb rodziców i posiadanych wolnych miejsc.
 3. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci wolniej rozwijające się i ze stwierdzonymi deficytami rozwojowymi po przedłożeniu orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej i stwierdzeniu możliwość przebywania dziecka w grupie rówieśniczej.

 

§12

 1. Organizację pobytu dzieci w przedszkolu określa ramowy rozkład dnia ustalony przez osobę prowadzącą przedszkole na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy umysłowej oraz oczekiwań rodziców.
 2. Na podstawie ramowego rozkład dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem wieku, potrzeb psychofizycznych i zainteresowań dzieci.

 

§13

 1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków w przypadku:
 2. zalegania lub nieterminowego regulowania przez rodziców opłat za pobyt  dziecka w przedszkolu przez okres 2 kolejnych miesięcy,
 3. szczególnie destrukcyjnego wpływu swoim zachowaniem na innych wychowanków lub na funkcjonowanie całej grupy,
 4. zatajenia przez rodziców istotnych informacji dotyczących dziecka, które by zagrażały bezpieczeństwu grupy,
 5. okłamania dyrektora przedszkola lub wychowawczyń grupy, do której uczęszcza dziecko,
 6. nieprzestrzegania przez rodziców obowiązków wynikających z niniejszego statutu,
 7. ustęp 1 pkt. a) i b) nie dotyczy dzieci 6-letnich i starszych spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

§14

 1. Rodzice dziecka uczęszczającego do przedszkola mają obowiązek:
  • przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego i czystego,
  • podania do wiadomości przedszkola pełnej informacji o możliwościach i sposobach kontaktowania się z rodzicami w sprawach dziecka,
  • zgłaszania dyrektorowi przedszkola przypadków wystąpienia chorób zakaźnych,
  • zgłaszania nauczycielce odpowiedzialnej za daną grupę dzieci wątpliwości związanych z aktualnym samopoczuciem dziecka,
  • stosowania się do przepisów statutu przedszkola,
  • regularnego i terminowego wnoszenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.
 1. Rodzice mają obowiązek interesowania się postępami w rozwoju swojego dziecka  i zasięgania opinii u wszystkich nauczycieli odbywających z dzieckiem zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, opiekuńcze i dodatkowe.

 

 

Rozdział 5

Oddział przedszkolny

§15

 1. Warunki funkcjonowania oddziału przedszkolnego:
 2. w przedszkolu dzieła 6 oddziałów, zróżnicowanych pod względem wiekowym (od 3 do 6 lat, w wyjątkowych przypadkach od 2,5 lat),
 3. liczba dzieci w oddziale nie przekracza 38,
 4. czas praca przedszkolnego wynosi nie mniej niż 6 godzin.

 

§16

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest  na podstawie „Programu wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego”.
 2. Dyrektor przedszkola może zatwierdzić wniosek nauczyciela o dopuszczenie do realizacji w oddziale przedszkolnym dodatkowo innego programu wychowania przedszkolnego z listy programów  dopuszczonych przez ministra edukacji narodowej do realizacji                   w przedszkolu publicznym.
 3. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza może być prowadzona na podstawie programu własnego nauczyciela, zapewniającego realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, opracowanego i dopuszczonego do realizacji                     w przedszkolu zgodnie z odrębnymi przepisami za zgodą dyrektora przedszkola.
 4. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

§17

 1. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w ciągu całego pobytu dziecka w przedszkolu.
 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut .
 3. Czas trwania zajęć dodatkowych, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
 4. z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut,
 5. z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.

§18

 1. Celem oddziału przedszkolnego jest:
  • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
  • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
  • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
  • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
  • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
  • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
  • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
  • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
  • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
  • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości  i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

§19

 1. Do zadań oddziału przedszkolnego należy:
  • kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej,
  • budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną,
  • nabywanie przez dziecko kompetencji językowej,
  • integrowanie treści edukacyjnych,
  • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy,
  • prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka,
  • współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu udzielenia dziecku pomocy specjalistycznej,
  • zapewnienie opieki dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • podtrzymywanie u dzieci poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej  i religijnej,
  • zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i opieki podczas zabaw placu zabaw,         a także w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (dalsze spacery i wycieczki).
 1. Zadania, o których mowa w 19 ust. 1 realizowane są we współpracy z:
  • rodzicami,
  • nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,
  • poradnią psychologiczno- pedagogiczną,
  • innymi przedszkolami i placówkami,
  • podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
 1. Współpraca z rodzicami, o której mowa w 19 ust. 2 a), odbywa się poprzez takie formy, jak:
  • kontakty indywidualne rodziców i nauczycieli,
  • przekazywanie pisemnej informacji o postępach w rozwoju dzieci, w formie i częstotliwości ustalanej corocznie przez radę pedagogiczną oraz dyrektora przedszkola,
  • zebrania grupowe z rodzicami,
  • walne zebrania z rodzicami organizowane przez dyrektora przedszkola,
  • zajęcia pokazowe i otwarte dla rodziców,
  • uroczystości przedszkolno-rodzinne,
  • wycieczki krajoznawcze i rekreacyjne z udziałem rodziców,
  • pedagogizację rodziców z udziałem specjalistów,
  • organizowanie dla rodziców konsultacji ze specjalistami na terenie przedszkola,
  • kierowanie dzieci do poradni psychologiczno-pedagogicznej i innych poradni specjalistycznych odpowiednio do potrzeb rozwojowych dzieci.

 

§20

 1. Do zadań nauczyciela należy:
  • roczne i miesięczne planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej  w zakresie nie mniejszym niż podstawa programowa wychowania przedszkolnego określona przez ministra edukacji narodowej,
  • organizowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej odpowiednio do możliwości i potrzeb wychowanków,
  • prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci,
  • dokumentowanie obserwacji pedagogicznych  w sposób ustalony przez siebie, akceptowany przez dyrektora przedszkola i zapewniający ciągłość procesu wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka,
  • planowanie  i organizowanie współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną,
  • planowanie i organizowanie współdziałania z rodzicami w sprawach wychowania, nauczania i opieki,
  • systematyczne doskonalenie się zawodowe, rozważne i racjonalne stosowanie zdobywanej wiedzy w organizacji procesu wychowawczego, dydaktycznego i opiekuńczego.

 

§21

 1. Dziecko w przedszkolu  ma prawo do:
  • właściwie zorganizowanego procesu wychowawczego, dydaktycznego i opiekuńczego poprzez respektowanie podmiotowości wychowanka z poszanowaniem jego własnej odrębności i godności,
  • swobody do wyrażania własnej osobowości,
  • ma prawo do własności, tajemnicy, bycia sobą, niewiedzy, szacunku, niepowodzeń  i łez, do upadków i do radości,
  • dziecko ma prawo do ochrony przed przemocą i zgorszeniem.
 1. Przedszkole w swoich działaniach respektuje i gwarantuje dzieciom prawa zawarte w „Konwencji o prawach dziecka”.

 

§22

 1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
  • szanować inne dzieci i osoby dorosłe oraz ich wytwory,
  • podporządkować się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego,
  • przestrzegać zasad higieny osobistej.
 1. Dziecko 6-letnie ma obowiązek realizować roczne przygotowanie przedszkolne. Niespełnienie powyższego obowiązku podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 2. Zwolnienie z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego następuje w przypadku wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§23

 1. W przedszkolu nie wolno stosować kar cielesnych ani żadnych metod zastraszania wobec wychowanków.
 2. Rodzice dzieci w każdej sprawie mają prawo interweniować u nauczycielki, dyrektora przedszkola lub osoby prowadzącej.
 3. W przypadku naruszenia praw dziecka przez nauczycieli lub pracowników niepedagogicznych przedszkola rodzice mogą składać, w formie pisemnej, skargę lub zażalenie do dyrektora przedszkola, organu sprawującego nadzór pedagogiczny  lub do osoby prowadzącej przedszkole, w zależności od istoty sprawy.
 4. Sposób załatwiania skarg, wniosków i zażaleń określa „Kodeks postępowania administracyjnego”.
 5. Przedszkole prowadzi rejestr skarg i zażaleń.

 

 

Rozdział 6

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§24

 1. W przedszkolu zatrudniania się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
 2. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi odbywa się zgodnie z przepisami kodeksu pracy.
 3. Zasady wynagradzania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych określa regulamin wynagradzania ustalony, przez organ prowadzący, zgodnie z odrębnymi przepisami,         w tym z przepisami kodeksu pracy.

 

§25   

 1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską o ich  zdrowie, postawę moralną, religijną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej dziecka.
 2. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą, wspierać każde dziecko w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego.
 3. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze poszanowania wartości religijnych,  i szacunku dla każdego człowieka.

 

§26

 1. Nauczyciel odpowiada za:
 2. bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci,
 3. jakość swojej pracy,
 4. kierowanie się dobrem dziecka, troską o jego zdrowie, a także szanowanie godności osobistej dziecka,
 5. udzielanie rodzicom rzetelnej informacji dotyczącej dziecka, jego zachowania i rozwoju,
 6. codzienne przygotowanie się do pracy z dziećmi,
 7. rzetelne wykonywanie zadań wynikających z indywidualnego przydziału czynności,
 8. rzetelność, wartość merytoryczną  i estetykę  obowiązującej dokumentacji procesu wychowawczo-dydaktycznego w grupie,
 9. dobre imię przedszkola.

 

§27

 1. Nauczyciel ma prawo do:
  • decydowania w sprawie doboru form, metod i środków dydaktycznych  do realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych,
  • tworzenia własnych programów wychowania i nauczania zgodnie z  obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
  • korzystania w swojej pracy z pomocy dyrektora, rady pedagogicznej, a także  z pomocy metodycznej i merytorycznej wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek, instytucji oświatowych i naukowych,
  • wnioskowania w sprawach usprawniania statutowej działalności przedszkola i poprawy warunków funkcjonowania dzieci w przedszkolu.

 

§28

 1. Pomoc nauczyciela:
  • spełnia czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków 2,5 – 4-letnich, związane ze spożywaniem posiłków, higieną osobista, czynnościami samoobsługowymi, zabawą i spacerami,
  • wypełnia polecenia nauczycielki związane z przygotowaniem materiałów i pomocy do działalności wychowawczo-dydaktycznej,
  • czynnie uczestniczy w organizowanych przez nauczycielkę działaniach z dziećmi,
  • odpowiada za stan zabawek w oddziale,
  • wykonuje zadania wynikające z indywidualnego przydziału czynności.

 

 1. Sprzątaczka:
  • odpowiada za stan higieniczny i sanitarny przydzielonych pomieszczeń,
  • odpowiada za czystość i porządek w obejściu przedszkola.

 

 1. Kucharka:
  • organizuje i odpowiada za pracę na terenie kuchni, nadzoruje pracę pomocy kuchennych,
  • przyrządza, porcjuje i wydaje posiłki zgodnie z normami i zasadami żywienia,
  • czynnie uczestniczy w sporządzaniu jadłospisów,
  • wykonuje zadania wynikające z indywidualnego przydziału zadań,
  • przestrzega zasad HCCP.

 

 1. Pomoc kuchenna:
  • pomaga kucharce w przyrządzaniu posiłków,
  • utrzymuje czystość w kuchni, przyległych pomieszczeniach,
  • utrzymuje czystość sprzętów i naczyń (dezynfekcja i wyparzanie),
  • wykonuje zlecone czynności związane z zakupem i dostarczaniem produktów,
  • myje naczynia po posiłkach,
  • w razie nieobecności kucharki pełni jej obowiązki.

 

 1. Konserwator:
  • dbałość o stan techniczny urządzeń w przedszkolu,
  • dokonywanie bieżących napraw maszyn, sprzętów, urządzeń, zabawek w przedszkolu i w ogrodzie,
  • instruowanie pracowników w zakresie sposobu używania maszyn i urządzeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania niszczeniu.

 

 

Rozdział 7

Działalność finansowa

§29

 1. Środki na działalność przedszkola pochodzą z dotacji przysługującej na podstawie odrębnych przepisów oraz z opłat wnoszonych przez rodziców,
  a ustalonych przez organ prowadzący.
 2. Wpłata rodziców składa się z dwóch części – opłaty stałej, zwanej czesnym,
  i opłaty za żywienie dzieci liczonej według ustalonej stawki za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu.
 3. Różnica między kosztami faktycznie poniesionymi za wyżywienie a kwotą opłat za wyżywienie uiszczonych za rodziców może być pokryta z dotacji z Urzędu Miasta Nowego Sącza
 4. Organ prowadzący przedszkole może udzielać rodzicom zniżek w opłacie stałej lub całkowicie zwolnić z opłaty za czesne i wyżywienie ze względu za złą sytuację materialną rodziny.
 5. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za pobyt dzieci
  w przedszkolu za każdy miesiąc w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola.
 6. Sposób wnoszenia opłat ustala osoba prowadząca przedszkole indywidualnie z rodzicami każdego dziecka w „karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola”.
 7. W ciągu całego roku nauczyciele mogą pobierać od rodziców składki na potrzeby grupy (np. prezenty na Mikołaja, dzień dziecka, artykuły papiernicze, wycieczki).

 

 

Rozdział  8

Postanowienia końcowe

§30

 1. Dokumentację przedszkola prowadzi się  i przechowuje zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Decyzja o likwidacji przedszkola należy do kompetencji osoby prowadzącej.
 3. O decyzji dotyczącej likwidacji przedszkola z końcem roku szkolnego, osoba prowadząca przedszkole zobowiązana jest zawiadomić rodziców, Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Nowego Sącza, najpóźniej 6 miesięcy przed końcem roku szkolnego, czyli 6 miesięcy przed terminem likwidacji.
 4. Dokumentację przebiegu nauczani zlikwidowanego przedszkola przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.
 5. Zmian w statucie przedszkola może dokonywać tylko osoba prowadząca przedszkole.
 6. Wprowadzone zmiany nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi w oświacie przepisami.

 

§31

Statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r.