Telefon:  18 547 40 03   Mobile:  662 173 941

Email:

Statut

STATUT

NIEPUBLICZNEGO KATOLICKIEGO PRZEDSZKOLA 

„OCHRONKA”

im. bł. Edmunda Bojanowskiego

Nowy Sącz, ul. Dąbrówki 32

 

opracowany na podst. Art. 84 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (T.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 , zmiany z 2004 r. Dz.U. nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, z 2005 r. Dz.U. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104)

Słowniczek Statutu:

Ilekroć w statucie jest mowa o:

 1. Przedszkolu należy przez to rozumieć NIEPUBLICZNE KATOLICKIE PRZEDSZKOLE  „OCHRONKA”.
 2. Dzieciach, wychowankach - należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Edukacyjnego.
 3. Rodzicach należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka.
 4. Nauczycielach - należy przez to rozumieć wszystkie osoby zatrudnione na stanowiskach pedagogicznych w Niepublicznym Przedszkolu Edukacyjnym.
 5. Ustawie - należy przez to rozumieć Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku.
 6. Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne. 
 7. Organie sprawującym nadzór pedagogiczny - należy przez to rozumieć Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie.
 8. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Niepublicznego Katolickiego Przedszkola „Ochronka”.

 

NAZWA I SIEDZIBA PRZEDSZKOLA

§1

 1. Nazwa przedszkola
  Niepubliczne Katolickie Przedszkole „Ochronka”  im. bł. Edmunda Bojanowskiego.
 2. Organem prowadzącym przedszkole jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Rocha w Nowym Sączu prowadząca działalność oświatowo-wychowawczo-dydaktyczną.
 3. Siedziba przedszkola mieści się przy ul. Dąbrówki 32 w Nowym Sączu.
 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.
 5. Przedszkole zostało wpisane do ewidencji pod pozycją 11/2003, przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza, w dniu 14.07.2003r. (zaświadczenie nr WE.I.4.4320-30/03)
 6. Przedszkole posiada pieczęć o treści:

Niepubliczne Katolickie Przedszkole

„Ochronka” im. bł. Edmunda Bojanowskiego

33-300 Nowy Sącz ul. Dąbrówki 32

§ 2

 1. Przedszkole działa na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji przedszkoli niepublicznych, wydanego przez gminę Nowy Sącz, niniejszego statutu i prawa oświatowego w zakresie dotyczącym przedszkoli niepublicznych.
 2. Ustalona nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu.

 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 3

 1. Celem przedszkola jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.
 2. Przedszkole wspomaga rozwój  dziecka i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 3. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, tworząc warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej.
 4. Przedszkole w szczególności:
 1. dba o zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój dzieci,
 2. wspiera i doradza rodzinie w wychowaniu dziecka,
 3. zapewnia warunki umożliwiające dziecku rozwijanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej oraz poznawania własnej historii i kultury.

§ 4

 1. Zadaniem przedszkola jest:
 1.  Poznawanie i rozumienie przez dziecko siebie i świata.
 2. Nabywanie umiejętności poprzez działanie.
 3. Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie.
 4. Budowanie chrześcijańskiego systemu wartości.

 

 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci poprzez:
  1. zaznajomienie rodziców z zadaniami i zamierzeniami wychowawczymi, dydaktycznymi i opiekuńczymi w danej grupie wiekowej,
  2. informowanie każdego rodzica o postępach dziecka, jego zachowaniu, osiągnięciach i trudnościach
  3. gromadzenie informacji o  zachowaniu się dzieci w domu: dominujące zabawy, zainteresowania, hobby, hodowle itp.
  4. przekazywanie wiedzy pedagogicznej dotyczącej interesujących rodziców zakresów wiedzy, uwrażliwiającej na dziecko, jego potrzeby, możliwości i powinności,
  5. organizowanie doradztwa metodycznego, psychologicznego i pedagogicznego dla rodziców.
 2. Przedszkole w miarę potrzeb i posiadanych środków finansowych będzie organizowało pomoc psychologiczno – pedagogiczną i wspieranie rozwoju dzieci poprzez gimnastykę korekcyjną, logoterapię oraz inne zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej i psychologicznej.
 3. Przedszkole prowadzi stałą współpracę z poradnią psychologiczno - pedagogiczną. Celem  współpracy jest rozpoznawanie możliwości rozwojowych dzieci, wspomaganie ich rozwoju i podejmowanie wczesnej interwencji specjalistycznej oraz udzielanie wsparcia nauczycielom i rodzicom w działaniach wychowawczo – dydaktycznych.
 4. Powyższe zadania realizowane są poprzez:
 1. Organizowanie spotkań z pracownikami poradni dla rodziców i nauczycieli.
 2. Kierowanie wniosków do poradni w sprawie wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; o poziomie dojrzałości szkolnej; o możliwości wcześniejszego pójścia dziecka do szkoły; o konieczności odroczenia spełnienia obowiązku szkolnego.
 3. Ustalanie przyczyn wolniejszego tempa rozwoju dziecka.

§ 5

 1. Przedszkole może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną mającą na celu poszerzenie lub modyfikację zakresu realizowanych w przedszkolu celów, treści kształcenia, wychowania lub opieki, albo poprawę skuteczności działania przedszkola uwzględniając potrzeby środowiska i specyfikę przedszkola.
 2. Działania powyższe będą podejmowane zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie, przepisami oświatowymi.

§ 6

 1. Opiekę nad wychowankiem w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu sprawują rodzice, lub osoba przez nich uprawniona zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo.
 2. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę pedagogiczną w czasie pobytu dziecka w przedszkolu od momentu przyprowadzenia go przez rodziców do momentu odejścia do domu.
 3. W trakcie zajęć i zabaw dzieci poza budynkiem przedszkolnym, zapewnia się opiekę ze strony nauczycieli i pracowników pomocy technicznej.
 4. Wychowankowie przedszkola powinni być ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków za zgodą rodziców.
 5. Stawkę ubezpieczenia corocznie ustala się z rodzicami na pierwszym walnym zebraniu rodziców, na początku roku szkolnego.
 6. W przedszkolu nie mogą być stosowane żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców oprócz udzielania, w razie konieczności, pierwszej pomocy.
 7. W przypadku nagłych zachorowań lub wypadków przedszkole natychmiast zawiadamia rodziców i wzywa pomoc lekarską.

 

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 7

 1. Organami przedszkola są:
 1. dyrektor przedszkola
 2. rada pedagogiczna

§ 8

 1. Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
  1. zatrudnia, zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych przedszkola,
  2. przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,
  3. odpowiada za właściwą organizację i przebieg procesu wychowawczo – dydaktycznego.
 2. Dyrektor w szczególności:
  1. kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz,
  2. ustala regulamin pracy i strukturę organizacyjną,
  3. tworzy warunki prawidłowego funkcjonowania przedszkola,
  4. dysponuje środkami finansowymi,
  5. kontroluje pracę personelu przedszkola i dyscyplinę pracy,
  6. ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy,
  7. sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,
  8. odpowiada za całość dokumentacji przedszkola,
  9. występuje o nagrody i odznaczenia dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 9

 1. Organ prowadzący  przedszkole powołuje radę pedagogiczną, która:
  1. składa się ze wszystkich osób zatrudnionych na stanowiskach pedagogicznych w przedszkolu,
  2. jest organem opiniodawczym, doradczym i decyzyjnym,
  3. działa w oparciu o regulamin.
 2. Dyrektor jest przewodniczącym rady pedagogicznej:
  1. ustala regulamin działalności rady, a zatwierdza go organ prowadzący przedszkole,
  2. zwołuje i prowadzi zebrania,
  3. realizuje uchwały rady podjęte w ramach jej kompetencji,
  4. przedstawia radzie wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o statutowej działalności przedszkola.
 3. Do zadań rady pedagogicznej należy:
  1. konstruowanie planów pracy przedszkola,
  2. konsultowanie decyzji dyrektora w sprawie skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola,
  3. podejmowanie decyzji w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,
  4. wyrażanie opinii, na wniosek dyrektora, w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
  5. opracowanie ramowego rozkładu dnia pobytu dzieci w przedszkolu.
 4. Działalność rady pedagogicznej jest dokumentowana, a zebrania są protokołowane. Sposoby dokumentowania i protokołowania określa regulamin działalności rady.
 5. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych  na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci, rodziców, nauczycieli i innych pracowników,  oraz   dobre   imię przedszkola.

§ 10

 1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą dokonując bieżącej wymiany informacji i uzgadniania działań w celu właściwego realizowania swoich kompetencji.
 2. Sytuacje konfliktowe, zaistniałe pomiędzy organami przedszkola, zgłoszone przez zainteresowane strony lub osoby trzecie na piśmie lub słownie, rozstrzygane są przez dyrektora.
 3. W celu rozstrzygnięcia sporu, dyrektor w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia, zobowiązany jest doprowadzić do spotkania stron, wnikliwie rozpoznać stanowiska stron konfliktu i podjąć rozstrzygające decyzje, o których w ciągu 14 dni powiadamia pisemnie zainteresowane strony.
 4. W przypadku niemożliwości załatwienia skargi przez dyrektora przedszkola sprawę należy przekazać innemu organowi właściwemu dla istoty konfliktu.

 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 11

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
 2. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi nie mniej niż 9,5 godzin.
 3. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci o zróżnicowanym wieku 3 -latki (w wyjątkowych przypadkach 2,5 latki) , 4 latki oraz 5-6 latki z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju pokrewieństwa i sympatii.
 4. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 38.
 5. Przedszkole funkcjonuje na jedną zmianę.
 6. Przedszkole organizuje żywienie dla dzieci.
 7. Z żywienia w przedszkolu mogą korzystać pracownicy wg. corocznie ustalanych zasad przez organ prowadzący.
 8. Szczegółową organizację opieki, wychowania i nauczania w danym roku szkolnym ustala dyrektor.
 9. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
  1. czas pracy poszczególnych oddziałów,
  2. kwalifikacje nauczycieli planowanych do zatrudnienia,
  3. pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, odpowiedzialnych za pełnienie nadzoru pedagogicznego,
 10. Arkusz organizacji przedszkola opiniuje właściwy kurator oświaty w zakresie przepisów obowiązujących przedszkola niepubliczne.

§ 12

 1.  Środki na działalność przedszkola pochodzą z dotacji przysługującej na podstawie odrębnych przepisów oraz z opłat wnoszonych przez rodziców, a ustalonych przez organ prowadzący.
 2. Wpłata rodziców składa się z dwóch części – opłaty stałej, zwanej czesnym, i opłaty za żywienie dzieci liczonej wg ustalonej stawki za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu.
 3. Organ prowadzący przedszkole może udzielać rodzicom zniżek w opłacie stałej, należnej za pobyt dziecka w przedszkolu. Wysokość zniżki i czas jej trwania każdorazowo ustala osoba prowadząca przedszkole.
 4. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za pobyt dzieci w przedszkolu za każdy miesiąc w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola.
 5. Sposób wnoszenia opłat ustala osoba prowadząca przedszkole indywidualnie z rodzicami każdego dziecka w „karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola”.

§ 13

 1. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w ciągu całego pobytu dziecka w przedszkolu.
 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut .
 3. Czas trwania zajęć dodatkowych, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego , nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić :
 1. z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut
 2. z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut

§ 14

 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest  na podstawie programu wychowania przedszkolnego, wybranego z listy programów   dopuszczonych przez ministra edukacji narodowej do realizacji  w przedszkolu publicznym.
 2. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza może być prowadzona na podstawie programu własnego nauczyciela, zapewniającego realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, opracowanego i dopuszczonego do realizacji w przedszkolu zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy .

 

PRACOWNICY  PRZEDSZKOLA

§ 15

 1. W przedszkolu zatrudniania się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.    
 2. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi odbywa się zgodnie z przepisami kodeksu pracy.
 3. Zasady wynagradzania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych określa regulamin wynagradzania ustalony, przez organ prowadzący, zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym z przepisami kodeksu pracy.

§ 16     

 1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską o ich  zdrowie, postawę moralną, religijną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej dziecka.
 2. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą; wspierać każde dziecko w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego.
 3. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze poszanowania wartości religijnych,  i szacunku dla każdego człowieka.

§ 17

Do zadań nauczyciela należy:

 1. roczne i miesięczne planowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej w zakresie nie mniejszym niż podstawa programowa wychowania przedszkolnego określona przez ministra edukacji narodowej.
 2. organizowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej odpowiednio do możliwości i potrzeb wychowanków,
 3. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci,
 4. dokumentowanie obserwacji pedagogicznych  w sposób ustalony przez siebie, akceptowany przez dyrektora przedszkola i zapewniający ciągłość procesu wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka,
 5. planowanie  i organizowanie współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną,
 6. planowanie i organizowanie współdziałania z rodzicami w sprawach wychowania, nauczania i opieki,
 7. systematyczne doskonalenie się zawodowe, rozważne i racjonalne stosowanie zdobywanej wiedzy w organizacji procesu wychowawczego, dydaktycznego i opiekuńczego.

§ 18

Nauczyciel odpowiada za:

 1. bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci,
 2. jakość swojej pracy,
 3. kierowanie się dobrem dziecka, troską o jego zdrowie, a także szanowanie godności osobistej dziecka,
 4. udzielanie rodzicom rzetelnej informacji dotyczącej dziecka, jego zachowaniai rozwoju,
 5. codzienne przygotowanie się do pracy z dziećmi,
 6. rzetelne wykonywanie zadań wynikających z indywidualnego przydziału czynności,
 7. rzetelność, wartość merytoryczną  i estetykę  obowiązującej dokumentacji procesu wychowawczo – dydaktycznego w grupie,
 8. dobre imię przedszkola.

§ 19

Nauczyciel ma prawo do:

 1. decydowania w sprawie doboru form, metod i środków dydaktycznych  do realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych,
 2. tworzenia własnych programów wychowania i nauczania zgodnie z  obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 3. korzystania w swojej pracy z pomocy dyrektora, rady pedagogicznej, a także z pomocy metodycznej i merytorycznej wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek, instytucji oświatowych i naukowych,
 4. wnioskowania w sprawach usprawniania statutowej działalności przedszkola i poprawy warunków funkcjonowania dzieci w przedszkolu.

§ 20

Współdziałanie z rodzicami, o którym mowa w § 5 ust. 2, odbywa się poprzez takie formy, jak:

 1. kontakty indywidualne rodziców i nauczycieli,
 2. przekazywanie pisemnej informacji o postępach w rozwoju dzieci, w formie i częstotliwości ustalanej corocznie przez radę pedagogiczną i dyrektora przedszkola,
 3. zebrania grupowe z rodzicami przynajmniej 1 raz na kwartał,
 4. walne zebrania z rodzicami organizowane przez dyrektora przedszkola,
 5. zajęcia pokazowe i otwarte dla rodziców,
 6. uroczystości przedszkolno – rodzinne,
 7. wycieczki krajoznawcze i rekreacyjne z udziałem rodziców,
 8. pedagogizację rodziców z udziałem specjalistów,
 9. organizowanie dla rodziców konsultacji ze specjalistami na terenie przedszkola,
 10. kierowanie dzieci do poradni psychologiczno – pedagogicznej i innych poradni specjalistycznych odpowiednio do potrzeb rozwojowych dzieci.

 

INNI  PRACOWNICY  PRZEDSZKOLA

§ 21

 1. Pomoc nauczyciela:
  1. spełnia czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków 2,5 - 4 letnich, związane ze spożywaniem posiłków, higieną osobista, czynnościami samoobsługowymi, zabawą i spacerami,
 2. wypełnia polecenia nauczycielki związane z przygotowaniem materiałów i pomocy do działalności wychowawczo- dydaktycznej,
 3. czynnie uczestniczy w organizowanych przez nauczycielkę działaniach z dziećmi,
 4. odpowiada za stan zabawek w oddziale,
 5. wykonuje zadania wynikające z indywidualnego przydziału czynności.
 6. Sprzątaczka:
  1. odpowiada za stan higieniczny i sanitarny przydzielonych pomieszczeń,
  2. odpowiada za czystość i porządek w obejściu przedszkola.
 7. Kucharka:
 1. organizuje i odpowiada za pracę na terenie kuchni, nadzoruje pracę pomocy kuchennych,
 2. przyrządza, porcjuje i wydaje posiłki zgodnie z normami i zasadami żywienia,
 3. czynnie uczestniczy w sporządzaniu jadłospisów,
 4. wykonuje zadania wynikające z indywidualnego przydziału zadań.
 5. przestrzega zasad HCCP

 

REKRUTACJA  DZIECI  DO  PRZEDSZKOLA

§ 22

 

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci według  kolejności składanych przez rodziców zgłoszeń.
 2. Zawartość karty zgłoszenia dziecka do przedszkola wypełniają rodzice, a treść jej określa osoba prowadząca przedszkole przestrzegając przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,.
 3. W karcie zgłoszenia dziecka niezbędne są informacje umożliwiające kontaktowanie się przedszkola z rodzicami w sprawach dotyczących dziecka oraz określenie zobowiązań rodziców względem przedszkola.
 4. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat, a w uzasadnionych przypadkach dzieci młodsze, lecz nie młodsze niż 2,5 l Przypadki uzasadnione, to:
  1. rodzeństwo uczęszczającego już do przedszkola dziecka,
  2. trudna sytuacja rodzinna,
  3. sprawność, samodzielność na poziomie niezbędnym do radzenia sobie w czynnościach samoobsługowych samodzielnie lub z niewielką pomocą osoby dorosłej oraz dojrzałość emocjonalna w stopniu pozwalającym dziecku obyć się bez rodziców na czas pobytu w przedszkolu.
 5. Warunkiem przyjęcia do przedszkola dziecka młodszego niż 3 latek,  jest:
  1.   odbycie 2-tygodniowego pobytu próbnego, traktowanego jako okres diagnostyczny i adaptacyjny.
  2.   wyrażenie zgody na zapisanie dziecka przez  nauczycielkę odpowiedzialną za grupę, w której dziecko będzie przebywać.
 6. W przedszkolu mogą przebywać dzieci do 8 roku życia, jeżeli został dla nich odroczony obowiązek szkolny i do końca roku szkolnego, w którym kończy 10 lat, jeżeli dziecko zostało zakwalifikowane do kształcenia specjalnego. W takich przypadkach do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci starsze niż 6 letnie.
 7. Rekrutacji do przedszkola dokonuje osoba prowadząca przedszkole w ciągu całego roku szkolnego odpowiednio do potrzeb rodziców i posiadanych wolnych miejsc.
 8. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci wolniej rozwijające się i ze stwierdzonymi deficytami rozwojowymi po przedłożeniu orzeczenia z poradni  psychologiczno - pedagogicznej i stwierdzeniu możliwość przebywania dziecka w grupie rówieśniczej.

§ 23

 1. Organizację pobytu dzieci w przedszkolu określa ramowy rozkład dnia ustalony przez osobę prowadzącą przedszkole na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy umysłowej oraz oczekiwań rodziców.
 2. Na podstawie ramowego rozkład dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,  z uwzględnieniem wieku, potrzeb psychofizycznych i zainteresowań dzieci.

 

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 24

 1. Dziecko w przedszkolu  ma prawo do:
  1. właściwie zorganizowanego procesu wychowawczego, dydaktycznego i opiekuńczego poprzez respektowanie podmiotowości wychowanka z poszanowaniem jego własnej odrębności i godności,
  2. swobody do wyrażania własnej osobowości,
  3. ma prawo do własności, tajemnicy, bycia sobą, niewiedzy, szacunku, niepowodzeń i łez, do upadków i do radości,
  4. dziecko ma prawo do ochrony przed przemocą i zgorszeniem.
 2. Przedszkole w swoich działaniach respektuje i gwarantuje dzieciom prawa zawarte w „Konwencji o prawach dziecka”

§ 25

 1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
  1. szanować inne dzieci i osoby dorosłe oraz ich wytwory,
  2. podporządkować się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego,
  3. przestrzegać zasad higieny osobistej,
 2. Dziecko 6 letnie ma obowiązek realizować roczne przygotowanie przedszkolne. Niespełnienie powyższego obowiązku podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 3. Zwolnienie z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego następuje w przypadku wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§26

 1. W przedszkolu nie wolno stosować kar cielesnych, ani żadnych metod zastraszania wobec wychowanków.
 2. Rodzice dzieci w każdej sprawie mają prawo interweniować u nauczycielki, dyrektora przedszkola lub osoby prowadzącej.
 3. W przypadku naruszenia praw dziecka przez nauczycieli lub pracowników niepedagogicznych przedszkola rodzice mogą składać, w formie pisemnej, skargę lub zażalenie do dyrektora przedszkola, organu sprawującego nadzór pedagogiczny  lub do osoby prowadzącej przedszkole, w zależności od istoty sprawy.
 4. Sposób załatwiania skarg, wniosków i zażaleń określa „Kodeks postępowania administracyjnego”.
 5. Przedszkole prowadzi rejestr skarg i zażaleń .

§27

 1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków w przypadku:
 1. zalegania lub nieterminowego regulowania przez rodziców opłat za pobyt  dziecka w przedszkolu przez okres  2 kolejnych miesięcy,
 2. szczególnie destrukcyjnego wpływu swoim zachowaniem na innych wychowanków lub na funkcjonowanie całej grupy.
 1. nieprzestrzegania przez rodziców obowiązków wynikających z niniejszego statutu .
 2. Ustęp 1 pkt. 1 i 2 nie dotyczy dzieci 6 letnich i starszych spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

OBOWIĄZKI  RODZICÓW

§28

 1. Rodzice dziecka uczęszczającego do przedszkola mają obowiązek:
  1. przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego i czystego,
  2. podania do wiadomości przedszkola pełnej informacji o możliwościach i sposobach kontaktowania się z rodzicami w sprawach dziecka,
  3. zgłaszania dyrektorowi przedszkola przypadków wystąpienia chorób zakaźnych,
  4. zgłaszania nauczycielce odpowiedzialnej za daną grupę dzieci wątpliwości związanych z aktualnym samopoczuciem dziecka,
  5. stosowania się do przepisów statutu przedszkola,
  6. regularnego i terminowego wnoszenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.
 2. Rodzice mają obowiązek interesowania się postępami w rozwoju swojego dziecka i zasięgania opinii u wszystkich nauczycieli odbywających z dzieckiem zajęcia wychowawczo – dydaktyczne, opiekuńcze i dodatkowe.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29

 1. Środki finansowe na działalność przedszkola pochodzą z dotacji budżetowej gminy Nowy Sącz, z wpłat wnoszonych przez rodziców oraz z dobrowolnych wpłat i darowizn od osób i instytucji.
 2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 3. Dokumentację przedszkolaprowadzi się  i przechowuje zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Decyzja o likwidacji przedszkola należy do kompetencji osoby prowadzącej.
 5. O decyzji dotyczącej likwidacji przedszkola osoba prowadząca przedszkole zobowiązana jest zawiadomić rodziców, Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Nowego Sącza, najpóźniej 6 miesięcy przed końcem roku szkolnego, czyli 6 miesięcy przed terminem likwidacji..
 6. Zmian w statucie przedszkola może dokonywać tylko osoba prowadząca przedszkole.
 7. Wprowadzone zmiany nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi w oświacie przepisami.

§ 30

Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.

 

 

Dyrektor przedszkola: ks. Józef Janas

Kontakt

Tel: (18) 547 40 03
Tel. kom: 662 173 941
Email:
WWW: ochronka.com

33-300 Nowy Sącz,
ul. Dąbrówki 32