Niepubliczne Katolickie Przedszkole im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Nowym Sączu „Ochronka”, zostało wybudowane przy parafii Św. Rocha (dzielnicy Dąbrówka), jako żywy pomnik – wotum wdzięczności w piątą rocznicę wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II na Sądecczyźnie.

Papież Polak nieustannie wzywał do wychowywania młodego pokolenia w duchu prawdziwych wartości. To właśnie podczas wizyty Jana Pawła II na ziemi Sądeckiej w 1999 roku zapadła decyzja o budowie przedszkola. Decyzję tą podjął ksiądz Prałat Józef Janas – proboszcz parafii.

Przewodnią ideą Ochronki jest dziecko, które – by osiągnąć pełnię dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej – potrzebuje pomocy dorosłych. To oni zapewnią mu odpowiednie wsparcie osobowe i stworzą warunki do integralnego wychowania obejmującego wszystkie dziedziny życia. Bł. Edmund Bojanowski podkreślał, że dzieci w ochronce mają się najpierw uczyć żyć, a później czytać i pisać. Zadanie to powierzył bł. E. Bojanowski młodym dziewczętom wiejskim, a później Siostrom Służebniczkom, zakładając 3 maja 1850 roku pierwszą Ochronkę. W zamiarach Założyciela wychowawczynie miały one służyć temu, by chronić dzieci od wszelkich złych wpływów, zagrażających ich życiu fizycznemu i moralnemu. Błogosławiony Edmund stworzył koncepcje pedagogiczną, która realizowana jest do dnia dzisiejszego w Ochronkach, jako doskonałe uzupełnienie wychowania w rodzinie.